INFORMAČNÉ MEMORANDUM GDPR

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR ( "Zásady") vydaných spoločnosťou Rivatour s.r.o.,

Matice slovenskej 12, 971 01 Prievidza, IČO: 47019794, je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej aj "údaje") Rivatour sro
ako správca spracováva o fyzických osobách pri predaji služieb a produktov, e-shopy www.benefetravel.sk, www.rivatour.sk, 
pri návštevách internetových stránok a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi v pobočke CA Rivatour sro. Ďalej je v Zásadách uvedené,
na aké účely a ako dlho CA tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu az akého dôvodu ich môže 
odovzdať, a aj informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov náležia .

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti CA ako správca osobných údajov podľa 
čl. 13 GDPR.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov CA, užívateľov služieb CA, záujemcov o dovolenky a návštevníkov 
internetových stránok prevádzkovaných CA Rivatour, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcim ich 
postaveniu voči CA Rivatour.

Nižšie nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich internetových stránkach www.rivatour.sk, www.benefetravel.sk, , v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

1. KTO Spracováva VAŠE ÚDAJE?
Osobné údaje spracúva spoločnosť CA Rivatour sro aksprávca osobných údajov podľa GDPR. Vaše údaje budeme spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

2. ČO JE OSOBNÝ ÚDAJ?
Osobným údajom je akákoľvek informácie týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobné údaje týkajú. Táto sa považuje za určenú alebo identifikovateľnú, ak možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom k právu na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

3. AKÉ používame vaše osobné údaje?
Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty, služby a ich kúpu (napr. V rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akčných ponukách atď.), Resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru a zmluvy o obstaraní zájazdu.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii a / alebo pri zakúpení tovaru:

3.1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Ide najmä o:

a) Email
b) Heslo v zašifrovanej podobe
c) Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo rodné číslo
d) Telefón
e) Kontaktné údaje a / alebo doručovacia adresa
f) Údaje o cestovných dokladoch - napríklad číslo pasu, OP a dátum vydania/platnosti
g) Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v poznámke pri vyplňovaní rezervácie zájazdu

3.2. Ďalšie údaje spracované na základe vášho súhlasu, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby

a) IP adresa
b) súbory cookies (v prípade online služieb)
c) (Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Rivatour sro získané z cookies v prípade povolenia cookies 
vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných CA a internetovú 
reklamu)
d) prípadne iný online identifikátor

3.3. Kamerové záznamy  z priestorov CA

a) CA umiestňuje do priestoru CA kamery z dôvodu ochrany a bezpečnosti zákazníkov a ochrany majetku a záujmov CA. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

3.4 Údaje o zakúpenom tovare a platobnej morálke

a) Na e-shope CA nájdete zoznam svojich objednávok a obľúbené produkty.

4. PREČO používame vaše osobné údaje?
a) Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
b) Prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch CA na účely predchádzania vzniku škôd a zaistenie bezpečnosti zákazníkov a ochrany záujmov a majetku CA (oprávnený záujem )
c) Nahrávanie a monitorovanie hovorov so zákazníckou linkou (plnenie zmluvy)
d) Vymáhanie pohľadávok za zákazníkov ako kupujúcimi a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem CA)
e) Evidencia dlžníkov (oprávnený záujem CA)
f) Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)

5. poskytnutie osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností CA a ochranu oprávnených záujmov CA je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinností CA voči zákazníkom zaistiť. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plynutie zo zmluvy pre spracovanie osobných údajov.
Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

5.1. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva CA s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenie a zasielaním informácií o produktoch, novinkách a akčných ponukách. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných CA, sú spoločne s týmito kontakty spracované aj údaje z cookies CA, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielanie informácií o novinkách a akčných ponukách je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, prípadne emailom: rivatour@slovanet.sk

5.2 Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných CA

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných NDP, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok CA, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy CA.

6. ČO SÚ COOKIES A AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME?
Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napr. Umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. Pri prihlasovaní do jeho emailovému účte, pri autorizácii platby atď.) Alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. Behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach aj mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované).

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používanie cookies zobraziť náš určitý produkt.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Ak nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať.

Viac informácií o druhoch cookies a ich použitia v našich službách nájdete tu.

7. KTO VŠETKO BUDE MAŤ k osobným údajom PRÍSTUP?
Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom tak sú:

a) Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
b) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
c) Osoby, ktoré Vám doručujú kupované tovar, tlačené propagačné materiály, či darčeky v rámci marketingových akcií;
d) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenia tiež pravidelne testujú;
e) Poskytovatelia platobných braný (poskytovatelia platobných kariet);
f) Obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií;
g) Inkasné agentúry za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok ;
h) Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
i) Prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu
j) Prevádzkovatelia kamerových a monitorovacích systémov v značkových predajniach  a priestoroch .

Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

8. AKO DLHO VAŠE ÚDAJE spracovávajú?
Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívanie našich služieb (tj. Trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu počas ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Kamerové záznamy z priestorov CA Rivatour a okolia budovy sú uchovávané maximálne po dobu dvoch dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu.

9. MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE spracovávať aj BEZ VÁŠHO SÚHLASU?
Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale len za účelom:

a) Poskytnutie produktu a služby (výkon zmluvy uzatvorenej medzi Vami a CA Rivatour);
b) Splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
c) Spracovanie, ktoré je potrebné na účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovanie nie je potreba.

10. Na základe čoho môžete spracovávať VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom priameho marketingu) či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splnenie nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely vykonávame jednotlivá spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.

11. AKO SÚ MOJEJ osobných údajov Zabezpečenie?
Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení

V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizovaná.

Na lepšie zabezpečenie Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečná heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že že e-maily nemusí byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

12. AKO A KEDY MÔŽETE svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: rivatour@slovanet.sk Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

13. SOM povinný poskytnúť SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE? ČO AK OSOBNÉ údaje neposkytnem?
Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby odovzdanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. Ak nám ich nepredáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymnej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. Ak nám Váš súhlas neudelíte, popr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše produkty už nebudeme schopní poskytovať v plnom rozsahu. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.

14. AKÉ VŠETKY PRÁVA MÁTE V RÁMCI ochrany osobných údajov?
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

a) Právo na informácie
b) Právo na prístup k osobným údajom
c) Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť;
d) Právo na výmaz osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch;
e) Právo na obmedzenie spracovania
f) Právo na oznámenie opravu, vyškrtnutie, obmedzenia spracovania
g) Právo požadovať prenesenie údajov;
h) Právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
i) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať;
j) Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
k) Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.

15. ČO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE právo namietať?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás z času na čas dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettre Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

16.AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAT?
V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail: rivatour@slovanet.sk

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.